โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต หรือ SME Strong / Regular Level เป็นโครงการที่ สสว. ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลและยังดำเนินธุรกิจปกติ โดยในปี 2560 สสว. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันอาหาร เข้ามาร่วมพัฒนาผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้

– สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : รับผิดชอบภาคการผลิต เน้นกลุ่ม S-Curve

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : รับผิดชอบภาคการค้า เน้นกลุ่มโลจิสติกส์ และ IT

– สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : รับผิดชอบภาคการค้าและบริการ เน้นกลุ่ม สปาและท่องเที่ยว

– สถาบันอาหาร : รับผิดชอบภาคอุตสาหกรรมอาหาร

สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าว ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานจะเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเน้นพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการให้เติบโตใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ และด้านการบริหารจัดการ
ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 10,500 กิจการ จากทั่วประเทศ และผ่านเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 3,000 กิจการ โดยคาดว่าผู้ประกอบการ SMEs สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการได้มากกว่าร้อยละ 20 หรือ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาท

ตุลาคม 3, 2017

งานแถลงความสำเร็จโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับโต SMEs Strong / Regular Level ปี 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุร […]
กรกฎาคม 19, 2017

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 จ. ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประช […]
กรกฎาคม 14, 2017

มทร.ธัญบุรี ตั้งบูธ รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 ในงาน เสวนา “รู้ลึก รู้จริง เคล็ด (ไม่) ลับ เจาะตลาดบังคลเทศ

: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ […]
กรกฎาคม 7, 2017

กำหนดการชี้แจง โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

กำหนดการ ชี้แจงโครงการส่งเ […]