SMEs TURNARUND

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ( SMEs TURNAROUND)

 

20160425-01

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงาน เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ถือได้ว่ามีบทบาทในการเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นฟันเฟืองที่เชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ

ตามเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันประสบภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง ครึ่งแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำกว่าระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ การส่งออกสินค้าหดตัว กำลังซื้อของประชาชนลดลง การบริโภคหรือการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2.7 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.2 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs มีแนวโน้มลดลง ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการ SMEs กำลังประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรงและขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ จำเป็นที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ SMEs ประคองตัวให้อยู่รอดและสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได้ปัญหาที่ SMEs ประสบอยู่มีหลายประการเช่น

  • ปัญหาด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
  • ปัญหาด้านบุคลากร SMEs มีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพของแรงงานที่มีทักษะฝีมือความรู้และแรงงานระดับฝีมือต่ำ
  • ปัญหาด้านตลาดที่ขาดข้อมูลการตลาดเชิงลึกในเรื่องข้อมูลคู่แข่งขัน ข้อมูลผู้บริโภค และ
  • ขาดโอกาสทางการตลาด
  • ปัญหาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ขาดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การทำวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรม โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่าง และการสร้างตราสินค้า

เมื่อผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหารุมเร้า ย่อมเกิดความสับสนลังเล ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา  สิ่งที่ควรเร่งดำเนินการคือ การวินิจฉัยสถานประกอบการซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่จะวิเคราะห์ ถึงสาเหตุและการจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุด  พร้อมกับเสนอแนวทางการปรับแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา  และกำหนดทิศทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ SMEs สามารถประคองตัวอยู่รอด และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงเห็นควรดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ในภาวะเศรษฐกิจชะลอ และสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจเจริญเติบโตต่อไปได้

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ SMEs มีแนวคิดในการพัฒนาจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ สามารถจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจ และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม
  • เพื่อให้ SMEs สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ตรงจุด เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับสภาพปัญหา
  • เพื่อให้ SMEs มีผลิตภาพ (Productivity) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 

ผู้รับประโยชน์โดยตรง : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคการค้าและบริการ
ที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยทั่วไป จำนวน 10,000 กิจการ ทั่วประเทศ

ผู้รับประโยชน์โดยอ้อม : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในสายโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

 

ศูนย์ประสานงาน

โทรศัพท์ :  02 549 3344  , 02 549 4004 , 091 010 5579 หรือ 097 278 8879

เว็บไซต์ : WWW.SMECHAMPION.INFO ,   WWW.SME.RMUTT.AC.TH

FACEBOOK PAGE : www.facebook.com/SMEChampion, www.facebook.com/smeRMUTT

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110