abort SMEs STRONG

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs STRONG / REGULAR)

เกี่ยวกับโครงการ

ที่มุ่งเจาะเข้าสู่ระบบการจัดการธุรกิจตามมาตรฐานTQA เน้นผู้ประกอบการภาคการผลิตการค้าและบริการผ่านแนวทางการพัฒนาโดยการวินิจฉัยและ Coaching เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ร่วมไปถึงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่าง ๆเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริง สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า และการบริการอันเป็นการส่งเสริมสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็ง ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ของไทยและชาติต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

–  เพื่อ Scale up SMEs ที่ทำอยู่ให้เติบโตได้เต็มศักยภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ

–  ผู้ประกอบการ SMEs เข้ารับการวินิฉัยธุรกิจ Choching สามารถนำคำแนะนำไปปรับใช้และเกิดผลดีกับธุรกิจ

–  ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้ประกอบการเชิงลึก

ผลลัพธ์

–  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ

–  ลดต้นทุนประกอบธุรกิจหรือบริการ

–  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและการให้บริการ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ทุกรายการ)

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ให้ความรู้ภาพรวมธุรกิจ
–  พลวัติ (Dynamic) ของตลาดตามความต้องการ ของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
–  รูปแบบกลยุทธ์การทำการตลาดเชิงรุกและเครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง

2. การวิเคราะห์กิจการ
–  วิเคราะห์กิจการจากพื้นฐานของสินค้า/บริการ
–  ให้ข้อเสนอแนะที่ ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง วัดผลได้และส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มกำไรหรือลดต้นทุน

3. ติดตามผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
–  ติดตามผลการดำเนินกิจการตามคำแนะนำ
–  อำนวยการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระหว่างกิจการ
–  สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

–  SMEs ที่เป็นสมาชิก สสว. ที่เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจปกติ
–  SMEs ในฐานข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) เป็นนิติบุคคลชำระหนี้ตามปกติ
–  SMEs ในฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ที่ส่งงบการเงินสม่ำเสมอ 2 กลุ่มคือ

1. High Growht (Stong)
2. Normal Growth (Regular)

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ให้ความรู้

–  อบรม สัมนา ความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจ
–  Workshop SMEs
–  สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

เพิ่มช่องทาง

–   ร่วมงานแสดงสินค้า
–  Business Matching สร้างเครือข่าย
–  เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย e-Commerce

SMEs Clinic

–  บริการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านเทคนิค
–  ให้คำปรึกษา Online
–  การทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ

ศูนย์ประสานงาน

โทรศัพท์ : 02 549 4004, 091 010 5579 หรือ 097 278 8879
เว็บไซต์ : WWW.SME.RMUTT.AC.TH
FACEBOOK PAGE : www.facebook.com/smeRMUTT
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110