pattariya

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปสมุนไพรไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปสมุนไพรไทย เพื่อ สนับสนุนและพัฒนา ผู้ประกอบการสมุนไพรไทย ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ 10 กันยายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
สนับสนุนโครงการโดย สสว.