ภธรเดช ปิติโชคเดชอุดม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต หรือ SME Strong / Regular Level เป็นโครงการที่ สสว. ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลและยังดำเนินธุรกิจปกติ โดยในปี 2560 สสว. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันอาหาร เข้ามาร่วมพัฒนาผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้

– สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : รับผิดชอบภาคการผลิต เน้นกลุ่ม S-Curve

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : รับผิดชอบภาคการค้า เน้นกลุ่มโลจิสติกส์ และ IT

– สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : รับผิดชอบภาคการค้าและบริการ เน้นกลุ่ม สปาและท่องเที่ยว

– สถาบันอาหาร : รับผิดชอบภาคอุตสาหกรรมอาหาร

สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าว ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานจะเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเน้นพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการให้เติบโตใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ และด้านการบริหารจัดการ
ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 10,500 กิจการ จากทั่วประเทศ และผ่านเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 3,000 กิจการ โดยคาดว่าผู้ประกอบการ SMEs สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการได้มากกว่าร้อยละ 20 หรือ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาท