ใบสมัครโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2560

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ยกระดับมาตรฐาน SME ไทยสู่สากล”
มีนาคม 22, 2017
ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: สสว.จับมือ 6 ภาคี
มีนาคม 28, 2017

ใบสมัครโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2560

ใบสมัครโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2560 

สามารถเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.smestrong.rmutt.ac.th/register_index.php

เกี่ยวกับโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Strong/Regular Level)

ที่มุ่งเจาะเข้าสู่ระบบการจัดการธุรกิจตามมาตรฐานTQA เน้นผู้ประกอบการภาคการผลิตการค้าและบริการผ่านแนวทางการพัฒนาโดยการวินิจฉัยและ Coachingเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ร่วมไปถึงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่าง ๆเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริง สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ
ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า และการบริการอันเป็นการส่งเสริมสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็ง ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เป็นกลไกที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อน SMEs ของไทยและชาติต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อ Scale up SMEs ที่ทำอยู่ให้เติบโตได้เต็มศักยภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ

 • ผู้ประกอบการ SMEs เข้ารับการวินิฉัยธุรกิจ Chochingสามารถนำคำแนะนำไปปรับใช้และเกิดผลดีกับธุรกิจ

 • ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึก

ผลลัพธ์

 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ

 • ลดต้นทุนประกอบธุรกิจหรือบริการ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและการให้บริการ(เป้มหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ทุกรายการ)

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ให้ความรู้ภาพรวมธุรกิจ

 • พลวัติ (Dynamic) ของตลาดตามความต้องการของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย

 • รูปแบบกลยุทธ์การทำการตลาดเชิงรุกและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

2. การวิเคราะห์กิจการ

 • วิเคราะห์กิจการจากพื้นฐานของสินค้า/บริการ

 • ให้ข้อเสนอแนะที่ ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง วัดผลได้และส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มกำไรหรือลดต้นทุน

3.ติดตามผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย

 • ติดตามผลการดำเนินกิจการตามคำแนะนำ

 • อำนวยการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระหว่างกิจการ

 • สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • SMEs ที่เป็นสมาชิก สสว. ที่เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจปกติ

 • SMEs ในฐานข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) เป็นนิติบุคคลชำระหนี้ตามปกติ

 • SMEs ในฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ที่ส่ง งบการเงินสม่ำเสมอ 2 กลุ่มคือ

  -High Growht (Stong)

  -Normal Growth (Regular)

กิจกรรมเสริมศักยภาพให้ความรู้

 • อบรม สัมมนา ความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจ

 • Workshop SMEs

 • สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

เพิ่มช่องทาง

 • ร่วมงานแสดงสินค้า

 • Business Matching สร้างเครือข่าย

 • เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย e-Commerce

SMEs Clinic

 • บริการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านเทคนิค

 • ให้คำปรึกษา Online

 • การทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ

ใส่ความเห็น