โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

ท่านพงศ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร จ.ขอนแก่น โดยจัดงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันอาหาร สถานบันการก่อสร้างแห่งประเทศ สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทย แห่งอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ดีใจแทนชาวขอนแก่นที่มีผู้ว่าราชการเป็นคนเก่งและตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคอีสาน

 

ใส่ความเห็น