เครือข่ายพันธมิตร

เครือข่ายพันธมิตร รายละเอียด เว็บไซต์
  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) http://www.sme.go.th/th/
  F.T.I. : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [The Federation of Thai Industries] http://www.fti.or.th/2016/thai/index.aspx
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmutt.ac.th/
  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ http://www.ismed.or.th/
  สถาบันอาหาร http://www.nfi.or.th/
  สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย http://www.industry.go.th/landing/