ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 จ. ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต
(SME Strong/Regular Level) ปี 2560 จ. ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

นายพงศ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยการจัดงานร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันอาหาร สถานบันการก่อสร้างแห่งประเทศ สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืน และนำสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามแนวนโยบายของรัฐบาลให้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ใส่ความเห็น