กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มาเก๊า

กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เข้าพบผู้ประกอบการธุรกิจฟิตเนตและสปา ที่ มาเก๊าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์

จากนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศ กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME โดยกำหนดอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก First S-curve และ New S-vurve และซูเปอร์คลัสเตอร์ ที่รัฐบาลมองว่าจะเป็นตัวช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันได้ในอนาคตข้างหน้า
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดนโยบายและเป็นศูนย์กลางในการประสานระบบการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ของประเทศ ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินงานกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 เพื่อกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เกิดความเกื้อกูลกันในการดำเนินธุรกิจนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรมสนับสนุนด้านการตลาดในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง Kellett ชั้น ๓ โรงแรม The Excelsior เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

Comments are closed.